ited
  e-Journal
  e-learning
e-Library
 
ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพ
ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพ
 KM Zone
 KM Zone
  QA Zone
ระบบตัดสินใจผู้บริหาร
IT Service
  Facebook
 
 
   
 
 

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา : สทศ.
(Institute for Technical Education Development : ITED)

ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในปี พ.ศ. 2523 ในชื่อแรกเริ่มว่า โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนไทยเยอรมัน (Thai-German Teaching Aids Center : TGTAC) โดยความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือทางเทคนิคแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (Deutsch Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit : GTZ) โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดให้ผู้สำเร็จจากระบบอาชีวะและเทคนิคศึกษา มีทักษะและความสามารถในการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม ซึ่งได้ปรับปรุงคุณภาพของระบบการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวะและเทคนิคศึกษา โดยวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ครูช่างใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นภายในปี พ.ศ. 2532 จากจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำนักได้ดำเนินการออกแบบพัฒนาสื่อต้นแบบและส่งเสริมการนำไปใช้พัฒนาบุคลากรด้านสื่อการเรียนการสอน วิจัยสื่อและพัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

   
   
ปรัชญา/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ :

ปรัชญา:

พัฒนาคน พัฒนาสื่อทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ :

เป็นเลิศด้านสื่อทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี


พันธกิจ :

พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อการศึกษาและเทคโนโลยี การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม

ค่านิยม/ เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์ :
ค่านิยม :

คิดสร้างสรรค์ ขยันพัฒนา ตรงต่อเวลาเพื่อนำพาสู่ความเป็นเลิศ

เอกลักษณ์ :

องค์กรผู้นำแห่งการพัฒนาสื่อทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี


อัตลักษณ์ :

สร้างสรรค์สื่อทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

นโยบาย :
นโยบาย :

1. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • พัฒนาระบบการทำงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
 • ส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร ใช้ระบบฐานข้อมูล (MIS) และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การตัดสินใจ
  และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาด ให้มีศักยภาพเชิงรุกมากขึ้น
 • ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
  และ สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ส่งเสริมให้มีการจัดการและรณรงค์การประหยัดพลังงานต่าง ๆ แบบทุกคนมีส่วนร่วม
 • สร้างบรรยากาศการทำงาน สร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสำนักให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

 • พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สูงขึ้น โดยจัดทำระบบการประเมินและเพิ่มพูนความรู้
  และทักษะในส่วนที่ขาดอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมให้บุคลากรมีการทำวิจัย คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ และมีการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 • ส่งเสริมให้บุคลากรมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมในสายงานเดียวกันและข้ามสายงานได้
 • ส่งเสริมให้บุคลากรมีการฝึกฝนด้านภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ติดต่อสื่อสาร
  และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้มาใช้บริการ

 • ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนารูปแบบสื่อที่รองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
 • แสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตและจำหน่ายสื่อเชิงพาณิชย์
 • ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
 • ส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อการลดต้นทุนในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

4. ด้านการบริการวิชาการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรใช้ศักยภาพแบบสหวิทยาการในการให้บริการวิชาการ

 • ส่งเสริมให้บุคลากรมีการบริการวิจัยทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
 • ส่งเสริมการบริการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
 • ส่งเสริมการบริการการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพต่าง ๆ
 • ส่งเสริมการบริการการผลิตสื่อ การฝึกอบรมตามความต้องการของสถานศึกษาและ สถานประกอบการ

5. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารคุณภาพและพัฒนาหน่วยงาน

 • จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานนำระบบประกันคุณภาพการศึกษา เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการบริหารการศึกษา
  ที่ต้องดำเนินการและสอดคล้องกับระบบ ISO
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  ตลอดจนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมประกันคุณภาพ
  การศึกษาภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ :
 1. เพื่อออกแบบพัฒนาสื่อทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
 2. เพื่อวิจัยและพัฒนาทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
 3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
 5. เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบคุณภาพ
 6. เพื่ออนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
   
   
   

© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ited.kmutnb.ac.th