สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ITED ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 7 สิงหาคม 2562

ITED ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 7 สิงหาคม 2562

Continue Reading
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สร้างงาน สร้างสุข เพื่อความสำเร็จขององค์กร
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สร้างงาน สร้างสุข เพื่อความสำเร็จขององค์กร

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างงาน สร้างสุข เพื่อความสำเร็จขององค์กร” วันที่ 5 สิงหาคม 2562

Continue Reading
คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าอวยพร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
Congratulations for CEO KMUTNB Birth's day

คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าอวยพร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ เข้าอวยพร ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 1 สิงหาคม) ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ - ข่าว/ภาพ

Continue Reading

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างงานเพื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี AR” วันที่ วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างงานเพื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี AR” วันที่ วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562

Continue Reading
การตรวจประเมินผู้สอบ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินผู้สอบ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินผู้สอบ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

Continue Reading
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ รอบปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

Continue Reading

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่บุคลากรสำนัก วันที่ 19 มิถุนายน 2562

Continue Reading

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับมอบหนังสือที่ระลึก 60 ปี มจพ.

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และบุคลากร รับมอบหนังสือที่ระลึกครบรอบ 60 ปี มจพ. เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติและเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา วันที่ 17 มิถุนายน 2562

Continue Reading
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่องการทำเทคนิคพิเศษสำหรับงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม After Effect
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่องการทำเทคนิคพิเศษสำหรับงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม After Effect

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่องการทำเทคนิคพิเศษสำหรับงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม After Effect ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562

Continue Reading
Close Menu