Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 0857-5452

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาด้านเทคนิควิศวกรรมศึกษาในแขนงต่างๆ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านการอาชีวศึกษา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
2.เป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลงานต่างๆ ของนักวิศวกรรมด้านการอาชีวศึกษา วิศวศึกษา และอุตสาหกรรม กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  • 1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัุตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  • 2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
  • 3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
  • 4.บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  • **ส่งบทความระบบอีเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal

การตีพิมพ์วารสาร

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฏคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคมแบบประเมินบทความวิจัยวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2625, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 102 ปี 2017

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน้าที่
1 การพัฒนาแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน
พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร , ชานินทร์ จูฉิม , ธีราทร ซนีเย็ง , รณชัย เพชรรักษ์ ,
3
2 ความฉลาดทางดิจิทัล
ปณิตา วรรณพิรุณ , นำโชค วัฒนานัณ ,
12
3 การพัฒนาโค้ช (Coach) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สุรินทร์ บุญสนอง , สุราษฏร์ พรมจันทร์ ,
21
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สำหรับผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจอุตสาหกรรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ทองคำ ตินะลา , คณิต เฉลยจรรยา ,
34
5 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งของท่าเรือกรุงเทพ
นงนภัส เจียมเงิน , อารีรัตน์ เส็นสด ,
45
6 การประยุกต์ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือสำหรับการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสายช่างอุตสาหกรรมในระดับอุดมศึกษา
รุ่งอรุณ พรเจริญ ,
53
7 การตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยบนเที่ยวบินผู้โดยสารสายการบินนกแอร์
อิศราพร จินต์แสวง , วัฒนา มานนท์ ,
62
8 การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รินสุข อุ่นพิกุล , อนุชัย รามวรังกูร , พนิต เข็มทอง ,
71
9 การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน
ปัณณกร เกิดช่วย , กนก สารสิทธิธรรม ,
80
10 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการภัตตาคารครัวการบินไทย
จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ , ธิตินันธุ์ ชาญโกศล , สุภัททา ปิณฑะแพทย์ ,
89
11 การพัฒนารูปแบบการจัดการองค์ความรู้สำหรับหัวหน้างานเพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
สุนทร ภาดี , สักรินทร์ อยู่ผ่อง , ปานเพชร ชินินทร , อัคครัตน์ พูลกระจ่าง ,
101
12 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารชุด
ชาญชัย ทองประสิทธิ์ , สุชาติ เซี่ยงฉิน , ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล , ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์ , มนตรี ประชารัตน์ ,
110
13 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจปลูกข้าวในประเทศ
เพิ่มพูน โภคกุลกานนท์ , เขมะฑัต วิภาตะวนิช , ภารุจ รัตนวรพันธุ์ , ธานินทร์ คงศิลา ,
117
14 การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
มลวิภา ภูลสนอง , ธีรพงษ์ วิริยานนท์ , ณภัทร ยศยิ่งยง ,
125
15 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรถขุด-ตัก
โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ ,
133