Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 0857-5452

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาด้านเทคนิควิศวกรรมศึกษาในแขนงต่างๆ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านการอาชีวศึกษา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
2.เป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลงานต่างๆ ของนักวิศวกรรมด้านการอาชีวศึกษา วิศวศึกษา และอุตสาหกรรม กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  • 1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัุตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  • 2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
  • 3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
  • 4.บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  • **ส่งบทความระบบอีเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal

การตีพิมพ์วารสาร

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฏคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคมขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2625, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 100 ปี 2016

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน้าที่
1 การพัฒนามาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการ
กมลศักดิ์ สุระดม , คณิต เฉลยจรรยา ,
5
2 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนต่อการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21
อนุชา ม่วงใหญ่ ,
13
3 การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมโดยวิธีการจำลองสถานการณ์
มนัส บุญเทียรทอง , กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ ,
24
4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานโดยวิธีการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
บุญญลักษม์ ตำนานจิตร , ธีรพงษ์ วิริยานนท์ ,
33
5 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มนัส บุญเทียรทอง , สุรีพร อนุศาสนนันท์ , สมพงษ์ ปั้นหุ่น ,
45
6 การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาพื้นฐาน ของหลักสูตรเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
วรดานันท์ เหมนิธิ , สิทธิกร สุมาลี ,
54
7 รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพ็ญพิศ พิระพฤกษ์ , วรพจน์ ศรีวงษ์คล , ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ ,
63
8 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาบนฐานแนวคิด การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
เบญจวรรณ บวรกุลภา , รวีวรรณ ชินะตระกูล , มนต์ชัย เทียนทอง ,
72
9 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาตัวขวดบาง สำหรับกระบวนการขึ้นรูปขวดแบบ Blow and Blow
กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล , ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล , อารัญ วรรณะอานนท์ ,
80
10 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการอนุรักษณ์พลังงานเรื่อง หลอดไฟ
ชาญชัย ทองประสิทธิ์ , สุชาติ เซี่ยงฉิน , ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล , ภาวิณี บุณยโสภณ ,
86
11 การจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติการบินด้านมนุษยปัจจัยและภารกิจปัจจัย ของนักบินลำเลียง กองบิน 6 กองทัพอากาศ
พงศ์นที ทุมมานนท์ , กนก สารสิทธิธรรม ,
91
12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อตลับลูกปืนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
พัทธนันท์ ไม้เกตุ , วิสสุตา สมุทรถา , สุนีย์ วรรธนโกมล ,
97
13 ความต้องการการใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจอุตสาหกรรม
นภัสวรรณ แสงอ่อน , วรรณรวี มหาพันธน์ , สุนีย์ วรรธนโกมล ,
105
14 แบบจำลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการนำการสร้างคุณค่าร่วมมาใช้ ของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ทศวรรษ ยอมใหญ่ , ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ , ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล ,
113
15 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคสินค้าตามกระแสนิยมของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย
อรวลัญช์ แซ่ก๊ก , อุทุมพร สมาน , สุนีย์ วรรธนโกมล ,
120