Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 0857-5452

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาด้านเทคนิควิศวกรรมศึกษาในแขนงต่างๆ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านการอาชีวศึกษา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
2.เป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลงานต่างๆ ของนักวิศวกรรมด้านการอาชีวศึกษา วิศวศึกษา และอุตสาหกรรม กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  • 1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัุตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  • 2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
  • 3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
  • 4.บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  • **ส่งบทความระบบอีเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal

การตีพิมพ์วารสาร

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฏคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคมแบบประเมินบทความวิจัยวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2625, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 106 ปี 2018

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน้าที่
1 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในการประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกอ้อย (Zoning) ของไทย
ปิติณัตต์ ตรีวงศ์  
3
2 การบูรณาการสะตีมศึกษากับรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิตสำหรับงานโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
เกรียงไกร พละสนธิ  พินันทา ฉัตรวัฒนา  
18
3 กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ 4.0 กับการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0
นิวรัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์  
28
4 การสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจโรงแรม 3 ดาว ในยุคประเทศไทย 4.0
อนุรักษ์ ไกรยุทธ  ประชา ตันเสนีย์  
37
5 การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอำนาจด้านจิตวิจัยสำหรับอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ
อรทัย แก้วทิพย์  ประชา อินัง   พงศ์เทพ จิระโร  
46
6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ตลาดน้ำจังหวัดนนทบุรี
บุญยนุช ภู่ระหงษ์  ชญาภัทร์ กี่อาริโย  
56
7 ตัวแบบการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
มุฑิตา ทวีการไถ  ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์   
64
8 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการอนุรักษ์พลังงานเรื่อง การประหยัดพลังงาน
ชาญชัย ทองประสิทธิ์  ชาญชัย ทองประสิทธิ์  ปิติณัตต์ ตรีวงศ์  กัลยกร ไพบูลย์  วีระ ทองประสิทธิ์  
75
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงแก่นตะวันผงเพื่อสุขภาพ
จิรายุทธ จูมพลหล้า  ธนภพ โสตรโยม  ชญาภัทร์ กี่อาริโย  น้อมจิตต์ สุธีบุตร  
81
10 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดระนอง
สุพัตรา ปราณี   บุญไทย แก้วขันตี  ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง  
93
11 สมรรถนะร่วมวิชาชีพอาเซียนด้านอาหารและการบริการ ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ภวัต พฤกษารักษ์   อมรรัตน์ เจริญชัย   
105
12 การพัฒนากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของธุรกิจปาล์มน้ำมันในเขตเศรษฐกิจภาคใต้ตอนบน
วาสนา เที่ยงตรง  ปณิตา วรรณพิรุณ  ขัตติยา แถวโสภา ยั่งยืน  
114
13 การประเมินอภิมานการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล
อรจิรา ยอดคำ  ผลาดร สุวรรณโพธิ์  พงศ์เทพ จิระโร  
126
14 การศึกษาปัญหาและความต้องการช่วยเหลือของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็ง ขนาดย่อมและขนาดกลาง
เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์  
137
15 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของวิศวกรอุตสาหกรรมยานยนต์
กฤษณะ โฆษชุณหนันท์  
143
16 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดสมุทรปราการ
อัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่  ชญาภัทร์ กี่อาริโย  
150