Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 0857-5452

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาด้านเทคนิควิศวกรรมศึกษาในแขนงต่างๆ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านการอาชีวศึกษา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
2.เป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลงานต่างๆ ของนักวิศวกรรมด้านการอาชีวศึกษา วิศวศึกษา และอุตสาหกรรม กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  • 1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัุตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  • 2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
  • 3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
  • 4.บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  • **ส่งบทความระบบอีเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal

การตีพิมพ์วารสาร

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฏคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคมแบบประเมินบทความวิจัยวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2625, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 105 ปี 2018

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน้าที่
1 การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
บรรเจิด ดอนเนตรงาม  คณิต เฉลยจรรยา  
3
2 กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานบนแนวคิดการจัดการความรู้
บุญญลักษม์ ตำนานจิตร  
13
3 พื้นฐานอากาศพลศาสตร์ของปีกตรง
ทศพร สุนทรเภสัช   
19
4 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยวิธีการเอาต์ซอร์ส
ปราโมช ธรรมกรณ์   
27
5 รูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์
เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์  สวนันท์ แดงประเสริฐ  พเยาว์ เนตรประชา  
36
6 การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่เหมาะสมกับประเภท วิชาช่างอุตสาหกรรมโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์  พงศ์เทพ จิระโร  สมศักดิ์ ลิลา  
45
7 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประเภทช่างอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0
สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว  
54
8 การประเมินโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2
ศิวพร นววงศานันต์  ประชา อินัง   พงศ์เทพ จิระโร  
63
9 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับเรนเดอร์งานแอนิเมชัน 3 มิติ
ทรงชัย อุบลเผื่อน  
74
10 การวิเคราะห์องค์ประกอบนิสัยอุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ณัฐพงษ์ โตมั่น  
82
11 ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ในการเรียนสาขางานอาหารและโภชนาการ
ทองใหม่ ทองสุก  อมรรัตน์ เจริญชัย  
89
12 การพัฒนารูปแบบการจัดสหกิจศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
จิตรา จันทราเกตุรวิ  อัจฉรา วัฒนาณรงค์  นรา สมประสงค์  ราชันย์ บุญธิมา  
100
13 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการคิดเชิงนวัตกรรม และผลการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในบริบทประเทศไทย
นายสุรศักดิ์ สุวุฒโฑ  ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์   
112
14 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ
ธนพร โฉมศรี  วุฒิพล สกลเกียรติ  
122
15 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การเตรียมและการผลิตลมอัด
ชาญชัย ทองประสิทธิ์  สุชาติ เซี่ยงฉิน  ปิติณัตต์ ตรีวงศ์  วีระ ทองประสิทธิ์  
130
16 ผลการใช้วีดิทัศน์ตามรูปแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาช่างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามหลักสูตรระยะสั้น กรณีศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
สิทธิโชค นามอาษา  วรรณชัย วรรณสวัสดิ์  ชัยยศ ดำรงกิจโกศล  
137