Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 0857-5452

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาด้านเทคนิควิศวกรรมศึกษาในแขนงต่างๆ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านการอาชีวศึกษา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
2.เป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลงานต่างๆ ของนักวิศวกรรมด้านการอาชีวศึกษา วิศวศึกษา และอุตสาหกรรม กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  • 1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัุตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  • 2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
  • 3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
  • 4.บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  • **ส่งบทความระบบอีเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal

การตีพิมพ์วารสาร

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฏคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคมแบบประเมินบทความวิจัยวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2625, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 101 ปี 2017

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน้าที่
1 INDUSTRY 4.0 ศตวรรษแห่งการพลิกโฉมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ธนันธน์ อภิวันทนาพร ,
3
2 การกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนใน Generation Z ด้วย Gamification
วันเพ็ญ ผลิสร , ณมน จีรังสุวรรณ ,
13
3 การพัฒนารูปแบบการจัดการห้องเรียนไซเบอร์บนระบบประมวลผล กลุ่มเมฆด้วยหลักจัดการเรียนแบบร่วมมือ
นรังสรรค์ วิไลสกุลยง , วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ ,
23
4 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง วัฎจักรการทำความเย็นแบบอัดไอ
ชาญชัย ทองประสิทธิ์ , สุชาติ เซี่ยงฉิน , ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ , ธีรวัช บุณยโสภณ , วีระ ทองประสิทธิ์ ,
32
5 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโครงการวิจัยทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ ,
39
6 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบกลุ่มเสมือน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มณฑิรา พันธุ์อ้น , ธีรพงษ์ วิริยานนท์ , รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ , พัชรี ปิยภัณฑ์ ,
47
7 การพัฒนาระบบการบริหารงานแนะแนวอาชีพโดยใช้ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สมพงค์ จตุทอง , สบสันติ์ อุตกฤษฎ์ , ศิริพรรณ ชุมนุม ,
56
8 การพัฒนาชุดฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชัยยศ ดำรงกิจโกศล , พัชรีภรณ์ บางเขียว ,
64
9 การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
อาวีพร ปานทอง , ชม ปานตา , ไพรัตน์ วงษ์นาม ,
73
10 การพัฒนารูปแบบการผลิตบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่ง บัตรโดยสารเครื่องบิน
เทียนพรรษา สิงห์ไทยนิยม , กนก สารสิทธิธรรม , ไพโรจน์ สถิรยากร , อารีรัตน์ เส็นสด ,
82
11 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จิตชิน จิตติสุขพงษ์ , สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ , พิณสุดา สิริธรังศรี ,
90
12 การบริหารจัดการพื้นที่สำหรับเพิ่มมูลค่าสินค้าในเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สุดารัตน์ มานะศิลปพันธ์ , อารีรัตน์ เส็นสด ,
100
13 การพัฒนาสมรรถนะช่างฝีมือเบื้องต้น
สมหวัง ศุภพล , สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ , ธีรพงษ์ วิริยานนท์ ,
108
14 พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยของกลุ่มวัยทำงาน
ภัทรกร อ้นตระการ , ศรายุทธ ติ้มขลิบ , สุนีย์ วรรธนโกมล ,
117