Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 0857-5452

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาด้านเทคนิควิศวกรรมศึกษาในแขนงต่างๆ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านการอาชีวศึกษา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
2.เป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลงานต่างๆ ของนักวิศวกรรมด้านการอาชีวศึกษา วิศวศึกษา และอุตสาหกรรม กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  • 1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัุตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  • 2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
  • 3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
  • 4.บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  • **ส่งบทความระบบอีเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal

การตีพิมพ์วารสาร

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฏคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคมแบบประเมินบทความวิจัยวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2625, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 107 ปี 2018

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน้าที่
1 โครงการศึกษาสำรวจศักยภาพความเหมาะสมการใช้พลังงาน เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับหน่วยงานกรมราชฑัณฑ์
ชาญชัย ทองประสิทธิ์  กัลยกร ไพบูลย์  ธีรวัช บุณยโสภณ  ประคอง ไชยกิจ  
5
2 การใช้วิธีการสอนแบบ 4K โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
บุญญลักษม์ ตำนานจิตร  
16
3 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยหลักธรรมาภิบาล ในยุคไทยแลนด์ 4.0
อนุรักษ์ ไกรยุทธ  ประชา ตันเสนีย์  
23
4 การพัฒนาโปรแกรมประเมินอภิมานสำหรับรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม
จิตราวรรณ บุตราช  จุฑามาศ แหนจอน  พงศ์เทพ จิระโร  
32
5 ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเอกสารประกอบการสอน วิชา การบริหารจัดการการเรียนรู้และชั้นเรียน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
เบญจรัตน์ ราชฉวาง  
43
6 การศึกษาทักษะชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อัจฉรา อินโต  กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ  วชิรา อยู่ศุข  
50
7 กลยุทธ์การขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณา ศิริชานนท์  บวรศักดิ์ ชุตินทราศรี  
57
8 พฤติกรรมและประโยชน์ที่ส่งผลต่อการตอบสนองการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ แฟนเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นริศรา ไม้เรียง  ธนชาติ จันทร์เวโรจน์  
68
9 การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นภูมิปัญญาการจักสาน กรณีศึกษา: บ้านห้วยมะเกลือ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์  กิตติยา ปลอดแก้ว  สุชาดา เสมอวงศ์ติ๊บ  
77
10 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามสภาพแวดล้อมทางการเรียนส่วนบุคคล บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
พูลศรี เวศอุฬารย์  ไพโรจน์ เบาใจ  ชลธิชา นุชพงษ์  
87
11 โมเดลพยากรณ์ผลประกอบการตามกระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ของธุรกิจร้านดอกไม้
นิวรัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์  
97
12 การพัฒนากระบวนการบริหารสินค้าคงคลังวัสดุเครื่องมือแพทย์ของธุรกิจนำเข้าเครื่องมือแพทย์
จิรัญญา เหมวัญ  ปณิตา วรรณพิรุณ  ขัตติยา แถวโสภา ยั่งยืน  
105
13 การพัฒนากระบวนการจัดการโซ่อุปทานสินทรัพย์ของธุรกิจยานยนต์มือสองในเขตพื้นที่ภาคกลาง
ฐิติวรรณ ทิพย์สังวาลย์  ปณิตา วรรณพิรุณ  ขัตติยา แถวโสภา ยั่งยืน  
115
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาทูอบแห้งกึ่งสำเร็จรูป
จินต์จุฑา ไชยศรีษะ  อมรรัตน์ เจริญชัย  
124
15 ความรู้ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารในร้านจำหน่ายอาหารของบุคลากร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เพชรบุรี รัตนประทีปพร  อมรรัตน์ เจริญชัย   
132
16 การพัฒนาเสื้อผ้าสตรีไร้ตะเข็บด้วยเทคนิคการทำแบบตัด
ณัฏฐธิดา เริงธนพิบูลย์  นวลแข ปาลิวณิช  
142