Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 0857-5452

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาด้านเทคนิควิศวกรรมศึกษาในแขนงต่างๆ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านการอาชีวศึกษา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
2.เป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลงานต่างๆ ของนักวิศวกรรมด้านการอาชีวศึกษา วิศวศึกษา และอุตสาหกรรม กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  • 1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัุตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  • 2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
  • 3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
  • 4.บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  • **ส่งบทความระบบอีเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal

การตีพิมพ์วารสาร

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฏคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคมแบบประเมินบทความวิจัยวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2625, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 104 ปี 2017

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน้าที่
1 เส้นทางสู่ความสำเร็จแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์  
3
2 การพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการบูรณาการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา
ผะอบ พวงน้อย  สมชาติ เลิกบางพลัด  ปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง  
9
3 การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพนักศึกษาพยาบาลผ่านการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน
กฤษณา เฉลียวศักดิ์  พวงผกา ดำรงเสรี  อัจฉรา มุสิกวัณณฺ  
19
4 การเผยแพร่ผลงานวิจัยใน ITEDLIB
มุทิตา นครินทร์  
26
5 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยใช้ระบบ ClassStart รายวิชา การจัดการ การปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษา Block Course ศูนย์การศึกษานนทบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ดวงกมล แก้วแดง   
34
6 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเทคโนโลยีจัดการอาคาร
สุทธิชัย ไตรเมศวร์  สุราษฏร์ พรมจันทร์  
42
7 บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมสีเขียวในจังหวัดสมุทรสาคร
วัชรินทร์ แสงมา  วนิดา สุวรรณนิพนธ์  
54
8 ปัจจัยด้านการบริหารสินทรัพย์เชิงกายภาพที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สุชญาน หรรษสุข  สุวรรธนา เทพจิต  วิเชียร เกตุสิงห์  
62
9 นวัตกรรมการจัดการพลังงานสำหรับอาคารในประเทศไทย
รัชศักดิ์ สารนอก  บัณฑิต ผังนิรันดร์  
72
10 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารและพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออก
วิภาดา แจ้งเมือง  สุวรรธนา เทพจิต  วิเชียร เกตุสิงห์  
82
11 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะแรงงานมืออาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาในระบบอาชีวศึกษา ในอนาคตของประเทศไทย
บุญสืบ โพธิ์ศรี  
91
12 นวัตกรรมการจัดการที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาจังหวัดระยอง
ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล  บุญสืบ โพธิ์ศรี  
99
13 การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการในเขตจังหวัดชลบุรี
บุปผา ภิภพ  สาคร บัวบาน  เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์  
106
14 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศขนาดใหญ่
ชาญชัย ทองประสิทธิ์  สุชาติ เซี่ยงฉิน  ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล  ประคอง ไชยกิจ  มนตรี ประชารัตน์  
115
15 การพัฒนาเครื่องย่อยขนาดกาบมะพร้าว
เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์  
121
16 ปัจจัยที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนกระทำผิดซ้ำของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
พรรณี ศรีวาณิชย์พุฒิ   ตระกูล จิตวัฒนากร  พิศมัย จารุจิตติพันธ์  
127