Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 0857-5452 (Print)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2530

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 2651-2238 (Online)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ เดือน มกราคม 2559

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ


วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมและด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาในแขนงต่างๆ
กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  • 1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัุตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  • 2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
  • 3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
  • 4.บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  • **ส่งบทความระบบอีเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal

การตีพิมพ์วารสาร

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฏคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคมสำหรับผู้แต่ง (Author)

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2625, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 109 ปี 2562

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน้าที่
1 รายงานการทดสอบตลาด The 29th HARBIN INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE FAIR ระหว่างวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2561 ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปิติณัตต์ ตรีวงศ์  ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์  ชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย   
3
2 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมบริการในยุคแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
อนุรักษ์ ไกรยุทธ  เสรี กรเพชร   
16
3 การเงินธุรกิจในยุคดิจิทัล
ปราโมช ธรรมกรณ์   สุรศักดิ์ จันทร์วิเมลือง  
27
4 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยผ่านบริษัทนำเที่ยว
นิรมล คลังเพ็ชร  รินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากร  สุนีย์ วรรธนโกมล  
36
5 ตัวแบบพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลางและระดับดี ของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเทคนิคการวิเคราะห์การจำแนกประเภท
ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์  ยุรีย์ วรวิชัยยันต์  เจนจิรา แก้วสนธิ  
44
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานทางด้านโลจิสติกส์ภายในท่าเรือกรุงเทพ
นภิศ รุ่งเรือง  อรุณี แสงวารีทิพย์  นิรมล คลังเพ็ชร  ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์  
53
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารจากธุรกิจประเภทเดลิเวอรี่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อรุณรัตน์ อ่อนเย็น  ชญาภัทร์ กี่อาริโย  
62
8 การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต การจัดการการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน (ต่อเนื่อง) ของสถาบันการบินพลเรือน
ญาณวุฒิ คัมภีรภาพ  กนก สารสิทธิธรรม  
73
9 การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาหลักการตลาดสมัยใหม่สำหรับนักศึกษาภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
ปิยฉัตร จันทิวา  ธัญพิสิษฐ์ เกตุปิ่นทอง  
80
10 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ฐานข้อมูลออนไลน์ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ธนาศักดิ์ คำจันดี  
92
11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
มยุรี ฐานมั่น  มนตรี แย้มกสิกร  พงศ์เทพ จิระโร  
102
12 การพัฒนามาตรฐานการประเมินตามสภาพจริงของครูโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
พยุงศรี วังโส  มนตรี แย้มกสิกร  พงศ์เทพ จิระโร  
111
13 การพัฒนารูปแบบการจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
จิรพันธุ์ พรมจันทร์  ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล  ทวีศักดิ์ รูปสิงห์  
121
14 การพัฒนาการรับรู้ความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียน ด้วยการปรึกษารายบุคคลเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิค
อัจฉรา อินโต  ประชา อินัง  เพ็ญนภา กุลนภาดล  
129
15 การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มงคลชัย บุญแก้ว  พิทักษ์ จันทร์เจริญ  บุญญลักษม์ ตำนานจิตร  จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ  ศุภกร ปรุงศิป์ชัย  
138