Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 0857-5452 (Print)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2530

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 2651-2238 (Online)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ เดือน มกราคม 2559

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ


วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมและด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาในแขนงต่างๆ
กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  • 1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัุตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  • 2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
  • 3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
  • 4.บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  • **ส่งบทความระบบอีเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal

การตีพิมพ์วารสาร

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฏคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคมขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2625, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 108 ปี 2018

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน้าที่
1 กิจกรรมการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ปิติณัตต์ ตรีวงศ์  
3
2 ห้องเรียนดิจิทัลเพื่อการเรียนร่วมและพัฒนาทักษะการอยู่รอดในยุคดิจิทัล
ฐิติยา เนตรวงษ์   
15
3 การจัดอีเวนท์ (Events) เพื่อการประชาสัมพันธ์ ยุค 4.0
ขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล  
25
4 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส
ฤทัย ประทุมทอง  อรุณ สุขแก้ว  
36
5 ปัจจัยการตลาดท่องเที่ยวกับกระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กมลธร กาญจนพงค์  ญาณกร วรากุลรักษ์  ฉัตยาพร เสมอใจ  
45
6 การพัฒนาบทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและฝึกอบรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิภาส วิกรมสกุลวงศ์  นพดล พรามณี  
55
7 อิทธิพลของรูปแบบการจัดสวัสดิการและปัจจัยจูงใจที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ
อภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์  มะดาโอะ สุหลง   
62
8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการเข้าชั้นเรียน ประเภทวิชาคหกรรม ในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
อิทธิพล อเนกธนทรัพย์  ธนภพ โสตรโยม  
70
9 การพัฒนาคู่มือรูปแบบการปลูกฝังการเรียนรู้ด้านเจตคติ
ณัฐพงษ์ โตมั่น  
80
10 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ตามความต้องการของสถานประกอบการ : กรณีศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ธัญญาภรณ์ บุญยืน  ธนภพ โสตรโยม  
87
11 การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
สุพรรษา อเนกบุณย์  จุฑามาศ แหนจอน  พงศ์เทพ จิระโร  
98
12 การพัฒนาขนมหินฝนทองด้วยแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ทดแทนแป้งข้าวเจ้าบางส่วน
ลัดดาวัลย์ มั่งคั่ง  อมรรัตน์ เจริญชัย  ธนภพ โสตรโยม  
107
13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกเรียนประเภทวิชาคหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ธนวรรณ สอ้าง  ธนภพ โสตรโยม  
118
14 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าด้านหัตถกรรม ของนักท่องเที่ยวในตลาดน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม
นุดา มั่งเจียม  ชญาภัทร์ กี่อาริโย  
129
15 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อดอกไม้สดจากธุรกิจงานประดิษฐ์ ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ศิรินภา โออิน  ชญาภัทร์ กี่อาริโย  
140