Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 105 ปี 2018


บทความโดย:

นงนภัส เจียมเงิน  อารีรัตน์ เส็นสด  

ชื่อบทความ :

การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งของท่าเรือกรุงเทพ

Subject Name :

The Management of Coastal Terminal Development at Bangkok Port

บทคัดย่อ :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผล ต่อการพัฒนาโครงการท่าเทียบเรือเพื่อรองรับเรือชายฝั่ง 2) เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือ เพื่อรองรับเรือชายฝั่ง และ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการลงทุนและการบริหารจัดการการบริการท่าเรือชายฝั่ง จากการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิด SWOTและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ ผลการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิด SWOT สามารถสรุปได้ว่า ท่าเรือกรุงเทพมีความสามารถในการดำเนินการท่าเทียบเรือชายฝั่ง เนื่องจากบุคลากรที่มีความชำนาญ และมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการท่าเรือ อีกทั้งโครงการยังได้รับโอกาสสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังไรก็ตามอุปสรรคสำคัญ อย่างการเปิดเสรีให้ต่างชาติดำเนินกิจการตามข้อตกลงเปิดเสรีภาคบริการที่จะส่งผลต่อการแข่งขันโดยตรง รวมถึง โอกาสที่ต่างชาติจะเข้าซื้อกิจการท่าเรือในประเทศไทย ประกอบกับขั้นตอนการทำงานของท่าเรือกรุงเทพ ไม่มีความคล่องตัวทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ต้องมีการแก้ไขโดยด่วน และจากการวิเคราะห์ผลตอบแทน - ต้นทุน พบว่าต้นทุนรวมทั้งโครงการ เท่ากับ 614 ล้านบาท โดยเป็นค่าในการปรับปรุงพื้นที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง 364 ล้านบาท ค่าเครื่องมือทุ่นแรง 250 ล้านบาท โดยคำนวณจากการกำหนดให้เครื่องมือทุ่นแรงและพื้นที่ท่าเทียบเรือชายฝั่งมีอายุการใช้งาน 10 ปี จาการวิเคราะห์พบว่า ใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6 ปี 5 เดือน 16 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 882,650,365 บาท ซึ่งค่ามากกว่าศูนย์อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 25.48 ซึ่งสูงกว่าอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่การท่าเรือฯ กำหนดไว้ คือ 10% จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุนโครงการ

Abstract :

The purposes of this research describe briefly the development and benefit of coastal port from overall perspective. The study also evaluates pros and cons of coastal port development project by interviewing relevant personal and using SWOT technique analyzes the project. The study, using SWOT framework can assay that Bangkok Port is capable of performing port installations. Bangkok Port is plenty with experts who experience in port management. While the project also has been received support from the government but the major obstacle can be found of the liberalization of the foreign operation agreement to liberalize the services sector will directly affect the competition. Bangkok port could not manage competitively and this issue must be promptly consider. A research has discovered the cost on investment consisted of capital and operation expenses totaling 614.00 million baht, which was infrastructure of coastal 364.00 million baht, equipment handling 250 million baht. By a feasibility study and analysis, it showed that in a payback period of 6 years 5 months 16 days. The net present value (NPV) was positive at 882,650,365 bath. The Internal Rate of Return (IRR) was 25.48% which was higher than the average cost 10%.

คำสำคัญ :

ท่าเรือ การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์

Key word :

Port, Cost-Benefit Analysis

Full Text:


ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2625, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313