Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 105 ปี 2018


บทความโดย:

ปัณณกร เกิดช่วย  กนก สารสิทธิธรรม  

ชื่อบทความ :

การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน

Subject Name :

STUDY OF EDUCATIONAL COMPETENCY DEVELOPMENT FOR BACHELOR DEGREE OF ENGINEERING PROGRAM IN AVIONICS ENGINEERING OF CIVIL AVIATION TRAINING CENTER

บทคัดย่อ :

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน และเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรดังกล่าว รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ปลายเปิด และปลายปิด ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบินทำการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และOne-Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1) ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มีความเหมาะสม และสอดคล้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2) แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านวิชาการจะต้องมีการเสริมรายวิชาด้านการบินเพิ่มขึ้น และเพิ่มจำนวนคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิด้านการบิน ทั้งยังต้องหาพันธมิตรในด้านอุตสาหกรรมการบิน เพื่อประโยชน์ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือร่วมกัน นอกจากนั้นแล้วควรพิจารณาให้มี การรับรองใบประกอบวิชาชีพ และการเทียบเคียงคุณวุฒิระดับสากล ด้านสิ่งสนับสนุนควรมีการวางแผนการจัดการพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมเพียงพอรวมทั้งวางแผนการจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอนในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เห็นสมควรให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรดังกล่าวอย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อจะได้นำผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป

Abstract :

The purposes of this study was to develop educational competency for a bachelor degree of an engineering program in avionics engineering of Civil Aviation Training Center and to create the appropriate guidelines to develop the teaching and learning of this curriculum. This study used a qualitative and quantitative method as research methodology. The open-ended and close-ended questionnaires were used in this research. The sample groups were the representatives from civil aviation industrial sectors. Frequency, percentage, means, standard deviation, T-test and One-way ANOVA were used for data analysis. The findings indicated that 1) the competency of teaching and learning management of this curriculum was appropriately in relevant to Thai Qualification Framework for Higher Education 2) there were two criteria for the development of teaching and learning of this curriculum; aviation subjects and highly qualified instructors must be increased. In addition, the Civil Aviation Training Center should search for the aviation industrial network in order to share their resources and equipment. It was recommended in this study that the vocational certificate must be offered and also granted to the international degree. Civil Aviation Training Center should plan how to manage utility areas and durable articles. The study of teaching and learning development should be conducted every five years so that the study findings will fruitfully be the guidelines for the development and quality improvement of Avionics Engineering curriculum.

คำสำคัญ :

ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

Key word :

create the appropriate guidelines to develop the teaching and learning of this curriculum, bachelor degree of an engineering program in avionics engineering

Full Text:


ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2625, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313