@ ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม รุ่นที่ 8 & 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 @
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

     มอบทุนอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ" รุ่นที่ 10 และ รุ่นที่ 11

เพียง 60 ทุนเท่านั้น ! ดาวน์โหลด --> ใบสมัครทุนอบรม / โบร์ชัวร์

   เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและการสมัครงานด้วยภาษาอังกฤษ

"ต้องการผู้ที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ"

   * โดยให้ผู้รับทุน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียง 1,880 บาท จาก 5,500 บาท


+ + ผู้รับทุนจะได้รับหนังสือ คู่มือ และ DVD 3 แผ่น มูลค่ากว่า 1,500 บาท + +

++ จะได้รับวุฒิบัตรรับรองของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อจบหลักสูตร ++


หลักสูตร
 
หลักสูตร ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (30 ขม.) ประกอบด้วย 7 หัวข้อเรื่อง คือ
 
1.
การบริหารการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 
2.
การแนะนำตัวและการทักทาย
 
3.
การรับโทรศัพท์ทั่วไป
 
4.
ลักษณะงานหรือสินค้า
 
5.
การรับคำสั่ง
 
6.
การเขียนจดหมายสมัครงาน
 
7.
การสัมภาษณ์งาน (ได้ฝึกสัมภาษณ์งานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ)
 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
 
1.
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป ทุกสถาบัน
 
2.
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ที่สำเร็จการศึกษาระดับปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป
 
หลักฐานการสมัคร
 
สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น (พร้อมตัวจริง)
 
การสมัคร
 

ผู้สนใจขอรับทุน พร้อมชำระเงินส่วนที่ต้องรับผิดชอบเอง จำนวน 1,880 บาท ได้ที่ ห้อง 214 ชั้น 2
อาคาร 76 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในวันจันทร์ที่ 3, วันอังคารที่ 4, วันพุธ 5, วันพฤหัสที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555
เวลา 12.30 - 16.30 น.

* ในกรณีที่มีผู้ขอรับทุน ครบจำนวน 60 คน (ต่อรุ่น) จะปิดรับสมัครทันที*
(ไม่รับสมัคร online)

หลังจากสมัครและลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับหนังสือภาษาอังกฤษกับงาน
พร้อมซีดีเสียงไปศึกษาล่วงหน้า

 
วัน เวลาในการอบรม รุ่นที่ 10 (อบรมเวลา 08.30 - 17.30 น.)
 
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556     
 
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556
 
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
 
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556
 
วัน เวลาในการอบรม รุ่นที่ 11 (อบรมเวลา 08.30 - 17.00 น.)
 
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556     
 
วันอังคารที่่ 26 มีนาคม 2556
 
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556
 
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
 
สถานที่ฝึกอบรม
 
ห้องประชุมใหญ่ และห้อง 301 ชั้น 3 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาตาร 76)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2307, 081-486-0327 (อาจารย์ ดร.ผะอบ พวงน้อย) /
085-395-0304 (อาจารย์นาตยา แก้วใส)

    e-mail : ksntya@yahoo.com
    วันประกาศ : 25 ธันวาคม 2555