G A L L E R Y

“การพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาสื่อด้านการออกแบบเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอน”
“การพัฒนาสื่อการศึกษาในรูปแบบ 3 มิติ เบื้องต้น โดยใช้ Unity 3D”
“การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพนักพัฒนาสื่อ”
ติดตามผล ” โครงการกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ “