สัมภาษณ์โครงการบ่มเพาะ  ประจำงบประมาณ 2560
สัมภาษณ์โครงการ NEC ประจำงบประมาณ 2560
สัมมนา เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพนักพัฒนาสื่อ”