ฝึกอบรมภายใน ปี 2561

สถานะ หลักสูตร วัน/เวลา สถานที่ จำนวน
(คน)
เกณฑ์การประเมิน ระดับ อ้างอิง
โครงการจัดประชุมชี้แจงเรื่อง
“การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนักฯ”
 8 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 63 93.96% มากที่สุด
โครงการจัดประชุมชี้แจงเรื่อง “การซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น” 10 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุม 302 และเบริเวณหน้าอาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 63 92.46% มากที่สุด
ทิศทางและการพัฒนาสำนักสู่ 4.0 7 ก.พ. 2561 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 63 91.54% มากที่สุด
ทิศทางและการพัฒนาสำนักสู่ 4.0 8-9 ก.พ. 2561 ณ เทวัญดารา บีชวิลล่า กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 58 93.47% มากที่สุด
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างภาพ 3D ด้วยโปรแกรม Maya” 19-21 ก.พ. 2561 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 11 97.08% มากที่สุด
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”การออกแบบ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์” 6 มี.ค. 2561 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 19 93.36% มากที่สุด
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง”การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google From” 7 มี.ค. 2561 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 15 92.58% มากที่สุด