ข่าวฝึกอบรมภายนอก

สถานะ หลักสูตร วัน/เวลา สถานที่ จำนวน เกณฑ์การประเมิน ผลสรุป ดูข้อมูล
  กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการใหม่ สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 17 ม.ค. 2561- 16 ส.ค. 2561 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 20
   กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้โครงการส้รางและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 18 ธ.ค. 2560 – 9 ก.ค. 2561  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 6
กิจกรรมจัดเวทีประกวดผู้ประกอบการที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ (1) 27 ธ.ค. 2560 – 26 ก.ค. 2561 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  50