รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายอดิศักดิ์ เซ็นเสถียร
ประธานคณะกรรมการ

นางสาวนงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ
เลขานุการคณะกรรมการ
และตัวแทนสำนักงานผู้อำนวยการ

ดร.ผะอบ พวงน้อย
คณะกรรมการ
ตัวแทนฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง
คณะกรรมการ
ตัวแทนศูนย์การเรียนการสอนฯ
นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม
คณะกรรมการ
ตัวแทนฝ่ายพัฒนาบุคลากร

นายประสิทธิชัย มั่งมี
คณะกรรมการ
ตัวแทนฝ่ายบริการวิชาการ

นางสาวอมรรัตน์ แก้วคำบ้ง
คณะกรรมการ
ตัวแทนศูนย์การเรียนการสอนฯ
นางสาวชนกนันท์ กันโต
คณะกรรมการ
ตัวแทนฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
     
     
         
           

              KM_คณะวิศวกรรมศาสตร์               

              KM_คณะวิศวกรรมศาสตร์               
              KM_คณะวิศวกรรมศาสตร์               
 
               

© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ited.kmutnb.ac.th