ปีงบประมาณ 2560

การตรวจสอบและแก้ไขปัญหามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ
ไม่ทำงาน
/ ชัชวาล จันทนุปาน
   

ปีงบประมาณ 2559

วิธีการตรวจสอบพัสดุประจำปี / วรรณี ศรีเพ็ญ ขั้นตอนการส่งอีเมล์แจ้งเชิญประชุม / ปรางใจ ใจอิ่ม

การสำรองน้ำประปาของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา / ชัชวาล จันทนุปาน ขั้นตอนการบันทึกบัญชีสมุดเงินสดรับ / นัยนา พันธุไพโรจน์

ปีงบประมาณ 2558

การจัดทำงบประมาณ (Budgeting) / นันทนา เฉลยจรรยา การรับชำระเงินค่าชุดสื่อการเรียนการสอนไม่ครบตามจำนวนเงินที่เรียกเก็บ /
อุทุมพร สมาน

การซื้อ หรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา / วรรณี ศรีเพ็ญ    

ปีงบประมาณ 2557

ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติของบุคลากรในการขอซื้อ/จ้าง /
เลิศลักขณา ศรีม่วงงาม
การแก้ไขปัญหาการรับใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสดที่ไม่ถูกต้อง /
เยาวรัช สายพือ
 

ปีงบประมาณ 2556

การซื้อหรือการจ้างในกรณีจำเป็นเร่งด่วน / วรรณี ศรีเพ็ญ สมรรถนะหลักนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตอนที่ 1 / นันทนา เฉลยจรรยา

แนวทางปฏิบัติเรื่องเงินยืมทดรองจ่ายและเงินทุนหมุนเวียน (ตอนที่ 1) /
นัยนา พันธุไพโรจน์, เยาวรัช สายพือ และอุทุมพร สมาน
สมรรถนะหลักนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตอนที่ 2 / นันทนา เฉลยจรรยา

แนวทางปฏิบัติเรื่องเงินยืมทดรองจ่ายและเงินทุนหมุนเวียน (ตอนที่ 2) /
นัยนา พันธุไพโรจน์, เยาวรัช สายพือ และอุทุมพร สมาน
การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา / เลิศลักขณา ศรีม่วงงาม

การให้บริการงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค / จารุดา วราภรณ์นิลอุบล การรับเรื่องสั่งซื้อสื่อการสอน / สมศักด์ ศิริชู

การลงเวลาและรายงานการมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ /
สิริกร มหิสนันท์
ขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา /
กัลยาณี ฤทธิ์สกุล

ขั้นตอน/วิธีการใช้แบบฟอร์มใบขออนุมัติใช้โทรศัพท์ / ปรางใจ ใจอิ่ม ขั้นตอนการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร / ชรินทร์ ประจงมูล

เอกสารประกอบการสั่งจ้าง (กรณีผู้ขอจ้างดำเนินการเอง) / เลิศลักขณา ศรีม่วงงาม การจัดทำรายงานขอความเห็นชอบโดยวิธีตกลงราคา / เลิศลักขณา ศรีม่วงงาม

 
>> KM 2553 - 2555 สำนักงานผู้อำนวยการ <<
 
               

© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ited.kmutnb.ac.th