แบบฟอร์มการจัดการความรู้แนวตั้ง (Word File)
(ฉบับปรับปรุง 9 กุมภาพันธ์ 2559)
เอกสารการจัดการความรู้งานมหกรรม KM มจพ. ครั้งที่ 4
30 มิถุนายน 2560

แบบฟอร์มการจัดการความรู้แนวตั้ง (Word File)
(ฉบับปรับปรุง 21 มกราคม 2559)
องค์ประกอบในการเขียน OPL สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
(ฉบับปรับปรุง 12 กุมภาพันธ์ 2559)

แบบฟอร์มการจัดการความรู้แนวตั้ง (PPT File)
(ฉบับปรับปรุง 21 มกราคม 2559)
ขั้นตอนการจัดทำ KM ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2555

แบบฟอร์มการจัดการความรู้แนวนอน (PPT File)
(ฉบับปรับปรุง 21 มกราคม 2559)
เอกสารการจัดการความรู้งานมหกรรม KM มจพ. ครั้งที่ 1
28 พฤษภาคม 2557

แบบฟอร์มการจัดการความรู้ประเภท Webboard เอกสารการจัดการความรู้งานมหกรรม KM มจพ. ครั้งที่ 2
29 กรกฎาคม 2558

แบบฟอร์มตรวจสอบการจัดการความรู้ประเภท Webboard
เอกสารการจัดการความรู้งานมหกรรม KM มจพ. ครั้งที่ 3
24 มิถุนายน 2559

 
 
               

© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ited.kmutnb.ac.th