ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ตอนที่ 3
/ ผะอบ พวงน้อย
สรุปผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ตอนที่ 4
/ ผะอบ พวงน้อย

ปีงบประมาณ 2559

สรุปผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ตอนที่ 1
/ ผะอบ พวงน้อย
สรุปผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ตอนที่ 2
/ ผะอบ พวงน้อย

สถิติอ้างอิงในงานวิจัย / ศิริชัย รัฐอนันต์พินิจ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel / พัชรินทร์ เหสกุล

>> KM 2558 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา <<
 
 
               

© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ited.kmutnb.ac.th