การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาระบบบริหารคุณภาพเพื่อการเข้าสู่ ISO 9001 : 2015

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาระบบบริหารคุณภาพเพื่อการเข้าสู่ ISO 9001 : 2015” ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรภายใน จำนวน 26 คน เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการทางด้านคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

การอบรมฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวชญานิศ สุดชานัง Trainer บริษัท Intertek Industry and Certification Services (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรอบรมฯ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว/ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314