การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit)

เมื่อวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามจากภายนอก

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว/ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314