การตรวจติดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 - 16.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจติดตามระบบ (Surveillance Audit) มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากบริษัท Intertek Industry and Certification Services (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณศักย์ วงศ์นิติพัฒน์ และคุณชัชวาลย์ วรินทรเวช

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ภาพ/ข่าว
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314