สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภายใน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์หาแนวทางการจัดทำสื่อ” ให้แก่บุคลากรฝ่ายบริการวิชาการ จำนวน 7 คน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการคิด วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และเพื่อให้ได้แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมี นายสุรพล โฉมฉายแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นวิทยากรดังกล่าว.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว/ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314