สศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. รับการตรวจประเมิน
เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17024

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และนายวิบูลย์ สุขพูล รักษาการหัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองระบบงานหน่วยรับรองบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 จากคณะผู้ตรวจประเมินของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมี นางสาวบุษบา แซ่ลิ้ม เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ทั้งนี้มีผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้แทนจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการดังกล่าวด้วย.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว/ภาพ
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315