ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสุขภาพแก่อธิการบดี มจพ.
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ามอบกระเช้าสุขภาพ และขอพรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 217 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว/ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315