ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสุขภาพแก่ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย มจพ.
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ามอบกระเช้าสุขภาพ และขอพรจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 902 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว/ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315