ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้อง 902 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315