ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมประชุม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เดินทางร่วมกับผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมงาน High-Speed Railway (IFHR2017) Organising Committee จัดโดย Central South University ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2560 ณ เมือง Changsha สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านรถไฟความเร็วสูง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
ผู้อำนวยการ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315