ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 902 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ภาพ/ข่าว
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315