ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่อธิการบดี มจพ.เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ภาพ/ข่าว
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315