สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรภายใน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพนักพัฒนาสื่อ” ให้แก่บุคลากรสำนัก จำนวน 27 คน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนจากผู้มีประสบการณ์ตรงในการออกแบบพัฒนาและผลิตสื่อ โดยมี นายชวลิต เข่งทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เป็นวิทยากรดังกล่าว.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว/ภาพ
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315