สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงาน “มหกรรม Show & Share” ประจำปี 2560

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงาน “มหกรรม Show & Share ประจำปี 2560” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดงาน และกิจกรรมเป็นการนำเสนอองค์ความรู้จากฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 8 หัวเรื่อง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ผู้อำนวยการ และบุคลากรจากกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 302 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
นายชัยอนันต์ สุริยันต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314