สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรเป็นผู้แทนในการมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวน 670 ฉบับ ซึ่งรวบรวมได้จากบุคลากร นักศึกษา ร้านริมน้ำ ใน มจพ. เพื่อนำไปมอบให้ผู้พิการทางสายตา สำหรับนำไปจัดทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์ โดยมี นางมุกดา พรมรังฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายผลิตหนังสือเบรลล์ และนายเสริมศักดิ์ อรสิน เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรเบรลล์ เป็นผู้รับมอบปฏิทินดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315