การตรวจติดตามศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 - 16.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย นายวิบูลย์ สุขพูล รักษาการหัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พร้อมบุคลากรในศูนย์ฯ รับการตรวจติดตามในสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย คุณนพมาศ เกตุรามฤทธิ์ และคุณปรียานุช ม่วงเรือง เป็นผู้เข้าตรวจติดตาม ณ ห้องประชุม 214 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว/ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314