ประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในฐานะกรรมการสภาฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
ธนวัช หอมแพน- ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314