การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสื่อการศึกษาในรูปแบบ 3 มิติ เบื้องต้น โดยใช้ Unity 3D” ให้แก่บุคลากรสำนัก จำนวน 8 คน ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาสื่อการศึกษาในรูปแบบ 3 มิติ เบื้องต้น โดยใช้ Unity 3D ได้ โดยมี นายอธิษฐ์ คู่เจริญถาวร เจ้าของกิจการ Hitbear Studio เป็นวิทยากรดังกล่าว.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว/ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314