การประชุมสัญจรพบปะผู้บริหารและบุคลากร

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. และคณะกรรมการ จำนวน 8 คน ในโอกาสประชุมสัญจรพบปะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ 302 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
นายชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315