การจัดฝึกอบรมฝึกเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบและสร้างสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์” ให้แก่พนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด จำนวน 22 คน โดยมี นายชวลิต เข่งทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และคณะ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จังหวัดสระบุรี

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
ธนวัช หอมแพน- ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315