การตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายธีระ ภักดีวานิช ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางสาวฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการประเมินผล และบุคลากรกองแผนงาน รวมจำนวน 4 คน ในโอกาสเข้าติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว/ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315