แนะนำบุคลากรใหม่

ชื่อ - สกุลนายวรินธร งามโสภา
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโยธินบูรณะ
วันเริ่มปฏิบัติงาน17 กรกฏาคม 2560
นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ ข่าว/ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315