สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง“ยุทธศาสตร์การนำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ”

 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การนำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาสู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301, 310 และวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “กรอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาสำนักฯ ตามแผนยุทธศาสตร์” และ นางนันทนา เฉลยจรรยา หัวหน้างานนโยบายและแผน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ”

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315