สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315