นักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายชวลิต เข่งทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ พร้อมผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.นำโชค วัฒนานัย อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี (TE2-Power, Elec.) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 71 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315