สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในโอกาสเข้าตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองฯ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว/ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314