การพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาสื่อด้านการออกแบบเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาสื่อด้านการออกแบบเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอน” ให้แก่บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน จำนวน 19 คน ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อให้บุคลากรเข้าใจวิธีการสอน และจัดทำเอกสารประกอบการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาได้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ (อาจารย์เกษียณอายุราชการ) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เป็นวิทยากรดังกล่าว.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315