ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในฐานะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ร่วมประชุมกรรมการสภาฯ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 9206 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
นิตยา (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)- เอื้อเฟื้อภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315