สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดประชุมการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ได้เชิญ นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร มาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการทดสอบสมรรถนะของบุคลากรและนักศึกษา ในมาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Literacy) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
ศูนย์รับรองสมรรถนะฯ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315