กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์”

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” โดยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
ปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315