ITED รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ รอบปีการศึกษา 2559 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานคณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร เกิดสำอางค์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ และนางวันทนีย์ จารเขียน - สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ
     โดย รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ITED ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับส่วนงาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315