ผู้อำนวยการสำนักร่วมประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในฐานะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 9206 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม- ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315