สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำข้อสอบ ตามโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพการเชื่อม ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315