สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เชิญผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ตรวจประเมินสถาบันไทย-เยอรมัน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายวิบูลย์ สุขพูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริหารคุณภาพ มจพ. รับเชิญจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมตรวจประเมินสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อให้การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ณ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
สถาบันไทย-เยอรมัน - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315