สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในโอกาสเข้าตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองฯ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315