ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสุขภาพแก่
ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ามอบกระเช้าสุขภาพ และขอพรจาก ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ณ ห้อง 213 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315