สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2559 (ISO 9001 : 2015) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และนายวิบูลย์ สุขพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาสื่อการศึกษา ให้การต้อนรับ และรับการตรวจประเมิน

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว/ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315