ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Day) ของมหาวิทยาลัย ในการนี้สำนักได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในห้องทำงาน และทาสีบริเวณทางเดินขึ้นชั้น 2 รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อน ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315